לגור בטבעון - אינדקס עסקים ומגורים בקריית טבעון

סוגי ריביות בלקיחת משכנתא

סוגי ריביות

ריבית:
התשלום הכספי שמשלם הלווה למלווה עבור מתן הרשות להשתמש בכספו לתקופת זמן מוגדרת,לכסף יש מחיר. הריבית היא המחיר ומוגדרת באחוזים שנתיים.

ריבית אפקטיבית:
שיעור הריבית השנתי, המביא בחשבון גם את הריבית דריבית המתווספת בתקופת ההלוואה.

ריבית דריבית:  
ריבית מצטברת, ריבית נדחית על פני זמן ואינה משולמת באופן שוטף, אלא מצורפת להלוואה המקורית לצורך חישוב יתרת ההלוואה לאותה נקודת זמן.

ריבית פריים:
הריבית הנקבעת אחת לחודש על ידי הבנקים כריבית בסיסית לחישוב בעסקאות עם לקוחותיו.
עקרונית, כל בנק בישראל קובע את ריבית הפריים עבור עצמו. למרות זאת, בשנים האחרונות התייצבה ריבית הפריים במרבית הבנקים על 1.5% מעל ריבית בנק ישראל המוצהרת.
לפיכך, ריבית הפריים משתנה, בדרך כלל, כאשר בנק ישראל משנה את הריבית, בהתאם למדיניותו.
ריבית זו הינה הריבית הבסיסית לאשראי לא צמוד.

ריבית בנק ישראל:
הריבית הנקבעת אחת לחודש על ידי בנק ישראל. ריבית זו הינה הריבית הבסיסית לאשראי לא צמוד.נגיד בנק ישראל מודיע על שיעור הריבית ביום שני הקודם ליום חמישי האחרון בחודש, ורק ביום חמישי נכנס השינוי לתוקף.

ריבית כלכלית:
ריבית שמשלם הלווה על כל סכום ההלוואה, המבוצעת במחצית השנייה של החודש (לאחר פרסום המדד), עבור השימוש בכספי הבנק מיום קבלת ההלוואה עד היום האחרון באותו חודש.

ריבית משתנה:
הריבית משתנה במהלך חיי ההלוואה במועדים קבועים מראש ועל פי מנגנון עדכון שנקבע מראש בהסכם ההלוואה. מנגנון זה מורכב מריבית בסיס חיצונית ואובייקטיבית (לדוגמה: לייבור, עלות הגיוס הממוצעת של הבנקים למשכנתאות), בתוספת או הפחתה של שיעור קבוע ביחס לריבית הבסיס.

ריבית מתואמת שנתית:
שיעור ריבית המתקבל על ידי יחסי שיעורי ריבית לתקופה של שנה, ובהתחשב במרכיב של ריבית דריבית אם תשלום הריבית נעשה תקופתית.

ריבית פיגורים:
במידה ולא עומדים בתשלומים החודשיים. ריבית פיגורים היא ריבית חודשית גבוהה, בלתי צמודה ומצטברת מדי חודש עד לסילוק החוב. במקרה של פיגור, הבנק רשאי להעמיד את כל ההלוואה לפירעון מיידי ואף לממש את שעבוד הנכס שניתן לבנק כבטוחה לפירעון ההלוואה.

ריבית תעריפית:
הריבית הנומינלית ואינה כוללת דמי ניהול, היטל, עמלה וכד'.

•    

•    מדד המחירים לצרכן: מדד המשקף את השינויים החודשיים של עליית מחירי מצרכים ושרותים המהווה סל צריכה של משפחה ממוצעת. מדד המחירים לצרכן מתפרסם ב – 15 לחודש.
•    מדד הדיור:  מדד המשקף את השתנות המחירים הענף הדיור.
•    מט"ח: מטבע חוץ, מטבע המונפק על ידי מדינה זרה.
•    מימוש נכס: מכירת נכס המשועבד לטובת הבנק לשם פירעון חובו של הלווה.
•    אינפלציה: תופעה כלכלית המתבטאת בעליית מחירם של שירותים ומוצרים, וירידה בכוח הקנייה של המטבע. תופעה הפוכה לדיפלציה.
•    דיפלציה: תופעה כלכלית במתבטאת בירידת מחירם של שירותים ומוצרים, ובעליית כוח הקנייה של המטבע. תופעה הפוכה לאינפלציה.
•    הפרשי הצמדה: הפרש מחיר עקב שנויי המדד בין ערך עכשווי לבין ערכו הנקוב.
•    קיבוע ריבית: מתבצע במידה ובמסגרת תנאי החוזה של הלוואה בריבית משתנה ניתנה.
•    הצמדת מדד: תשלומי ההלוואה, קרו וריבית, משולמים בצירוף תוספת הצמדה ל"מדד" הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" המתפרסם מידי חודש.

קרית טבעון

מחפשים בעל מקצוע בטבעון?

השאירו פרטים והודעה בטופס ואנחנו ננסה לאתר עבורכם בעל מקצוע מומלץ